Tác Giả
NGUYỄN THANH ĐỨC
Trang Mạng: http://www.danhgiactau.comSTT
 Tác Phẩm
Tác Giả
1
Lược Sử  Tộc Việt
Nguyễn Thanh Đức
2
Học Thuyết Việt Nam - Trên Thạp và Trống Đồng
  Nguyễn Thanh Đức
3
Đã 13 Lần Thắng Giặc Tàu Xâm Lược
Nguyễn Thanh Đức
4
Lược Sử 7000 Năm Tộc Việt
Nguyễn Thanh Đức
       Trở lại trang mặt